1392/2/2 دوشنبه

                          اعضای علمی دانشگاه پیام نورمرکز دامغان(به ترتیب حروف الفبا)                                             

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

رزومه علمی

سپیده آقاجانی قادیکلایی

 دکتری

مهندسی کشاورزی(زراعت)

دانلود رزومه

شهرام باسیتی

دکتری

علوم اجتماعی

دانلود رزومه

راضیه مهدی بیرق دار

دکتری

زبانشناسی همگانی

دانلود رزومه

طاهره حیدری

دانشجوی دکتری

مهندسی صنایع(سیستم های اقتصادی...)

دانلود رزومه

حسین رضایی

دکتری

علوم اقتصادی

دانلود رزومه

ابوالفضل روحانی

 دکتری

مهندسی صنایع(مدیریت سیستم...)

دانلود رزومه

حسین شیبانی

دانشجوی دکتری

روانشناسی عمومی

دانلود رزومه

راضیه عرب احمدی دکتری شیمی دانلود رزومه

حسن فراتی

دکتری

مدیریت دولتی

دانلود رزومه

نسرین کمالی

کارشناسی ارشد

زبان وادبیات فارسی

دانلود رزومه

مهدی مومنی

دکتری

حقوق کیفری وجرم شناسی

دانلود رزومه

محمدعلی واحدی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

دانلود رزومه